ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

          1.1 ชื่อ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

          1.2 ที่ตั้ง  เลขที่ 290 หมู่ที่ 14 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55110  โทรศัพท์  0-5469-2804

          1.3  พื้นที่  15  ไร่  2  งาน   3  ตารางวา

1.4  เขตบริการ  ให้บริการในพื้นที่  ตำบลกลางเวียง   4   หมู่บ้านดังนี้

          1. บ้านดอนแท่น        หมู่ที่     2

          2. บ้านหนอง           หมู่ที่     9

          3. บ้านร้องเย็น         หมู่ที่   12

            4. บ้านดอนแท่น       หมู่ที่   14

1.5  ประวัติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น) 

               โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น) เดิมมีชื่อว่า ” โรงเรียนประชาบาล ตำบลกลางเวียง 2 ” (บ้านดอนแท่น)  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2477 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 – 4 โดยมี นายอินเขียน  สำราญใจ ซึ่งเป็นศึกษาธิการอำเภอคนแรกของอำเภอเวียงสาได้ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนขึ้นโดยร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในการจับจองที่ดินแล้วสร้างโรงเรียน เป็นอาคารเรียน แบบ ป 1 ข ขนาด 4  ห้องเรียน ขนาดกว้าง  12  เมตร ยาว  72  เมตร  ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง  5,000  บาท  โดยมี นายบุญสาร  ลักษณะ  เป็นครูใหญ่คนแรก ของโรงเรียน

          พ.ศ. 2503   กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ สร้างอาคารเรียน  แบบ ป. 1 ก ครึ่งตึกครึ่งไม้ ชั้นเดียว  6  ห้องเรียน  งบประมาณ   80,000   บาท พ.ศ. 2514   ได้ขออนุญาตเปิดสอนชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย ป.5- ป.7

          พ.ศ. 2516   ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมการปกครอง สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข. 1 หลัง งบประมาณ  160,000   บาท

          พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณจากกรมการปกครอง สร้างโรงฝึกงาน แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด / 312    1  หลัง   งบประมาณ   33,750    บาท

          พ.ศ. 2518   สภาตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จัดสรรงบเงินผันคึกฤทธิ์ สร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้า ยาว 185  เมตร  งบประมาณ   46,000   บาท

          พ.ศ. 2519    ได้รับงบประมาณจัดสรรสร้างอาคารเรียน ป.1 ข ใต้ถุนสูง 1 หลัง

งบประมาณ  2000,000   บาท  และต่อเติมชั้นล่าง เมื่อปี  2521

          พ.ศ.  2520  นายผดุง   ไชยชนะ  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านดอนแท่น

แทนนายถวิล   พาใจธรรม ซึ่งย้ายไปดำรง ตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านต้นหนุน

          พ.ศ. 2527   ได้รับจัดสรรจาก สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน สร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1 / 2525 จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ  10,000  บาท

          พ.ศ. 2527   ได้รับเสนอเข้าโครงการของมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

          พ.ศ. 2528  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน บ้านดอนแท่น เป็น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น) และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ สปช. 105/ 2526 ใต้ถุนสูง พร้อมอุปกรณ์การเรียน  การสอน งบประมาณ  1,073,956 บาท ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ วันที่  24  มกราคม พ.ศ. 2529 และทำพิธีมอบอาคารเรียน ในวันที่ 13  พฤษภาคม  พ .ศ. 2529

          พ.ศ. 2529  ได้รับมอบเงินจำนวน  200,000  บาท จากมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นกองทุนมูลนิธิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น)

          พ.ศ. 2530  ทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน จัดสรรงบสร้างส้วมแบบ สปช.106/ 61 หนึ่งหลัง  2  ที่นั่ง  งบประมาณ  15,000   บาท

          พ.ศ. 2531 ร.พ.ช. เขตลำปาง ได้มาเจาะบ่อน้ำบาดาล 1 บ่อ   งบประมาณ  70,000  บาท

          พ.ศ. 2532   สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน จัดสรรงบประมาณ รื้อย้าย อาคารเรียนแบบ ป.1ข  6  ห้องเรียน มาสร้างใหม่เป็นเงิน  760,000  บาท เสร็จ  วันที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2534

          พ.ศ. 2534  ทางมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนไทยรัฐชั้นล่าง 4 ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน  งบประมาณ   345,000  บาท

          พ.ศ. 2536   ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่านน่าน สร้างส้วม แบบ สปช. 106/26    2  ที่นั่ง   งบประมาณ   40,000  บาท

          พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน สร้างสนามวอลเลย์บอล งบประมาณ   80,000   บาท

          ปีงบประมาณ  2538  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน สร้างส้วมแบบ 106/26   1 หลัง 2   ที่นั่ง   งบประมาณ   45,000   บาท

          วันที่ 1 ตุลาคม  พ. ศ. 2544  นายผดุง  ไชยชนะ อาจารย์ใหญ่ ได้เข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนดลาออกจากราชการ

           วันที่  20  มีนาคม  พ.ศ. 2545  นายสุนทร  พันธ์พานิช ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านพะเยา  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น) และผู้อำนวยการโรงเรียน

          วันที่ 1 ตุลาคม  พ. ศ. 2553  นายสุนทร  พันธ์พานิช  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด  ลาออกจากราชการ

          วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 นายโกศล  เพ็ชรสาริกิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรอุดม ย้ายมาดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น) ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ที่ 715 / 2553  ลงวันที่  19 พฤศจิกายน  2553

         ปีงบประมาณ 2554  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงแซมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบพัฒนาสภาพแวดล้อม จำนวนเงิน  120,000  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และได้รับงบประมาณตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 3  จำนวน  50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซม ทาสี อาคารอเนกประสงค์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: